Vejledning om overhead gældende fra 2012

Lagt online: 06.03.2014

De overordnede regler for håndtering af overhead fremgår af denne vejledning. For nærmere specifikation omkring AAU´s regelsæt henvises til det enkelte hovedområdes regler på området.

Overheadsats for FIK-projekter (UK 95/97):

Der budgetteres på FIK-projekter med 44% overhead af alle direkte omkostninger jf. Finansministeriets Budgetvejledning. Hvorvidt disse 44% finansieres af AAU eller af den eksterne bevillingsgiver er ofte genstand for forhandling og fastsættes for AAU af institutleder.

Den overhead som bevillingsgiver bidrager med skal accepteres/besluttes af institutleder.

Eksternt accepterede overheadsatser:

EU Horizon 2020, som hovedregel 25% overhead. Se dog nærmere om regelsæt og overhead i H2020 vejledningen

Strukturfond Interreg programperiode 2014-2020, som hovedregel 15% OH af personaleomkostninger. Se dog nærmere om regelsæt og overhead i Kvik-guide om regnskabsgennemgang på Interreg projekter.

Strukturfond Regional- og Socialfond programperiode 2014-2020, som hovedregel 18% af direkte udgifter til løn, ekstern konsulent og revision, som er de eneste poster der kan regnskabsaflægges. Se dog nærmere om regelsæt og overhead i Regler for EU-medfinansiering 2014-2020, støtteberettigelsesregler for ansøgere og projekter under Regionalfond og Socialfond, Erhvervsstyrelsen.

Statslige bevillinger
Som hovedregel 44% overhead af alle direkte omkostninger. Dette gælder Forskningsrådene, Grundforskningsfonden og Innovationsfonden, bevillinger fra globaliseringspuljen og ministeriernes konkurrenceudsatte forskningsbevillinger.

Overheadsats for IV-projekter (UK 90):

På IV-projekter beregnes dels overhead til dækning af indirekte omkostninger og dels fortjeneste.

Overhead til dækning af de indirekte omkostninger beregnes som 90% overhead af alle direkte omkostninger. Procentsatsen er fastsat på baggrund af AAU´s seneste årsregnskaber og kan kun fraviges af institutleder og regnskabschef i forening og i øvrigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende delegationsinstruks.

Fortjenesten er variabel og skal fastsættes så der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter og i overensstemmelse med det enkelte hovedområdes regler. Fortjenesten fastsættes ud fra en konkret vurdering ved det enkelte salg.

Afregning af overhead på FIK-projekter (UK95/97) og IV-projekter (UK 90).

Ved hver månedsafslutning bogføres der overhead på baggrund af de afholdte omkostninger på projektet og den registrerede overheadprocent. Overheadprocenten fastsættes ved projektoprettel-sen og kan være en vilkårlig procentdel. Det er muligt at registrere flere procentdele hvor hver andel tilfalder hvert sit omk.sted på UK 10. Kreditering vil ske på UK 10 analysenr. 90001 på det definerede omk.sted.