Nyhedsbrev Projektøkonomi 20. september 2016

Læs i dette nyhedsbrev om Horizon 2020 regelsættet, herunder: • Ændringer fra Kommissionen • Timesatser og timeregistrering • Moms

Lagt online: 20.09.2016

Ændringer fra Kommissionen

Hen over sommeren har Kommissionen ændret H2020 regelsættet på nogle punkter. Dels er Annotated Model Grant Agreement (AMGA) opdateret den 01.07.16 omkring timeregistreringen og dels har Kommissionen den 20.07.16 besluttet en række ændringer i Model Grant Agreement (MGA) med tilbagevirkende kraft (de besluttede ændringer til MGA fremgår endnu ikke i AMGA, men dette vil blive opdateret af Kommissionen).

De vigtigste ændringer vedr. regnskabsaflæggelsen er:

Timesatsen

Timesatsen skal ikke længere beregnes på et afsluttet finansår. Kommissionen accepterer nu også en månedligt beregnet timesats. Det betyder at vi på AAU kan bruge vores almindelige månedligt beregnede timesatser pr. person og altså kan regnskabsaflægge den bogførte timesats.

For de projekter, der nåede at regnskabsaflægge inden 20. 07.16 betyder ændringen, at den korrektion, der blev lavet pga. omregning til timesats på afsluttet finansår, kan regnskabsaflægges ved næste afrapportering.

Timeregistrering

Kommissionen har tilsyneladende lempet kravene en smule til timeregistreringen og har synliggjort hvad minimumskravene er hertil. Disse krav er imidlertid ikke altid nok til at kunne opfylde EU´s egne afrapporteringskrav, idet man ikke altid vil kunne opgøre værdien pr. WP ved denne metode. Ligeledes er det altid tilskudsmodtager, der bærer risikoen for at registreringen ikke vil blive anset for pålidelig – fx ved revision eller kontrolbesøg fra Kommissionen.

På AAU skal timeregistreringen derfor fortsættes som hidtil på H2020 projekterne.

Vigtigt med månedlig underskrift af timesedler

Et af de forhold, der IKKE er ændret ved, er at timesedlerne skal underskrives månedligt af medarbejderen og dennes overordnede og at timeregistreringen skal være i overensstemmelse med HR-registreringer (sygdom/ferieregistreringer) og med rejseaktivitet på projektet. Dette er meget vigtigt at efterleve, da det er et af kriterierne for at timeregistreringen vurderes pålidelig.

Timeomregning hvis timeregistrering overstiger 1584 timer pr. år

Der må fortsat ikke afrapporteres flere timer for en person for et år end der bruges til at beregne timesatsen. Der skal således fortsat ske reduktion af timerne, hvis en medarbejders timeregistrering på EU-finansierede projekter i alt overstiger 1584 timer pr. år (eller det forholdsmæssige timeantal for afrapporteringsperioden).

Projektøkonomi har lavet en vejledning/skabelon, der skal bruges til kontrol af dette og til eventuel reduktion af timerne. Skabelonen er at finde på vores hjemmeside.

Moms

Reglerne om at refunderbar moms ikke kan regnskabsaflægges under H2020 er uændret gældende.

I den forbindelse gøres opmærksom på at momsen på Egencias salgshonorar skal fjernes manuelt, når der er tale om et H2020-projekt. Dette skyldes at momsen er refunderbar og derfor ikke kan regnskabsaflægges overfor EU.

Momsafløft herpå sker af tekniske grunde (RUS) på centralt niveau og berører ikke projektkontostrengen, hvorfor momsen på projektet altså skal fjernes manuelt.

Ovenstående ændringer er tilføjet i ”H2020 vejledningen” på vores hjemmeside.  

 

Med venlig hilsen

Tina Ryding

Faglig leder | Økonomiafdelingen

Projektøkonomi

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen